Sviatosť manželstva

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“

 (KKC 1601)

Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 1055-1165 Kódexu kánonického práva.

O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej tri mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Na matričnom úrade mesta Pezinok treba vypísať „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Stránkové dni sú v pondelok a utorok (8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00), v stredu (8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30) a v piatok (8.00 – 12.00). Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukazrodný list. V prípade, že uzatvárate manželstvo s cudzím štátnym príslušníkom, Vaša žiadosť musí byť podaná na matrike najmenej dva týždne pred termínom sobáša.

Potom spíšeme cirkevnú sobášnu zápisnicu na farskom úrade. V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v okamihu sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace.

V prípade, že ani jeden zo snúbencov nebýva v našej farnosti,  treba, aby si jeden zo snúbencov vypýtal od svojho farára licenciu na sobáš. Ak to bude potrebné, tlačivo na licenciu Vám poskytneme na farskom úrade. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka.

Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je cudzí štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia.

VÝNIMOČNÉ  SITUÁCIE:

A) Ak sú obe stránky katolícke a jedna z nich okrem krstu neprijala žiadnu inú sviatosť, budeme potrebovať povolenie z Arcibiskupského úradu v Bratislave. Na Farskom úrade spíšeme osvedčenie, ktoré sa prikladá k žiadosti o povolenie asistovať manželstvu.

B) Ak obe stránky sobáša boli iba pokrstené v Katolíckej Cirkvi, je potrebné, aby sa aspoň ženích alebo aspoň nevesta pripravili aspoň na prijatie Eucharistie (1. sv. prijímanie). Ak sa na prijatie Eucharistie pripravia obe stránky, nie je potrebné žiadať žiadne povolenie z Arcibiskupského úradu. Ak ku sv. prijímaniu pristúpi iba jedna stránka, bude potrebné žiadať povolenie z bratislavského Arcibiskupského úradu – podobne ako sa to spomína v predchádzajúcom odstavci.

C) Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad do Bratislavy. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí fotokópia, netreba ju overovať notárom).

D) Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcom prípade je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz na Arcibiskupský úrad do Bratislavy.

E) Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka, ktorá už predtým bola civilne sobášená, tiež sa spisuje žiadosť o povolenie z Arcibiskupského úradu. K dokladom, ktoré si máte priniesť, treba ešte priložiť kópiu rozsudku o rozvode, z ktorého bude jasné, či je zo strany záujemcu o sviatostné manželstvo postarané o výchovu detí z predchádzajúceho spojenia. Platí podobný postup ako v predchádzajúcich prípadoch: podpisuje sa osvedčenie, ktoré spolu so žiadosťou o povolenie farár posiela na Arcibiskupský úrad.

F) Ak uzatvára manželstvo stránka, ktorej manželstvo bolo vyhlásené za nulitné príslušným cirkevným súdom, je potrebné rátať s tým, že nestačí rozsudok tribunálu prvého stupňa. Celá kauza pokračuje na odvolacom tribunáli a ak aj ten potvrdí nulitu manželstva, až potom je možné plánovať uzatvorenie platného manželstva v kostole.

Snúbenci majú pred uzavretím manželstva absolvovať prípravu, ktorá zahŕňa deväť stretnutí, na ktorých sa vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a preberú sa niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Môžete si ich dohodnúť buď u nás vo farnosti alebo si nájsť vhodný termín na stránke www.domanzelstva.sk.

Výzdobu kostola si dohodnite s pánom kostolníkom Františkom Féderom (0905 / 342 261). V prípade, že bude sobáš v Dolnom kostole, volajte p. kostolníčke Anne Hanúskovej (0944 / 561 539). Vopred upozorňujeme, že umelé kvety sú v liturgii neprípustné. Ostatné prejavy slávnostnosti počas sobáša a po ňom, prosím, vopred konzultujte s kňazom.

Podobne, ak Vám hudobnú stránku počas obradu bude zabezpečovať organista, zbor alebo iní hudobníci, ktorí nie sú z našej farnosti, prosíme, aby repertoár konzultovali s kňazom, ktorý bude viesť sobášny obrad. Ak chcete organistu z našej farnosti, kontakt na p. Matúša Matiašovského je: 0944 / 094 918.

Ďakujeme za porozumenie. Všetky informácie i formulár pre získanie týchto údajov nájdete tu (odkaz pridáme).

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov