Tlačivá na poukázanie 2 % z dane

Údaje

Názov: Dedičstvo
Právna forma: občianske združenie
IČO: 53309880
Sídlo: Farská 5, 902 01 Pezinok

Zamestnanec

1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vyplní zamestnávateľ).

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30.4.2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplňte kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31.3.2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 30.6.2023 alebo 30.9.2023)

Právnická osoba

1. V daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31.3.2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30.6.2024 alebo 30.9.2024)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. daňovému priznaniu.