Združenie Zázračnej medaily

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Spoločenstvo ZZM

Spoločenstvá ZZM sa nachádzajú vo všetkých diecézach. 

Dátum vzniku vo farnosti Pezinok: 18. apríla 2021
Počet skupín a kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily vo farnosti Pezinok: 3

V každej skupinke je 22 až 25 rodín alebo veriacich žijúcich osamote.

Srdečne pozývame každého kresťana katolíka, ktorý má lásku k Panne Márii, túžbu s úctou nosiť Zázračnú medailu a podľa svojho životného stavu sa snažiť rozvíjať kresťanský život prostredníctvom šírenia jej posolstva a má túžbu podporovať a šíriť úctu k Panne Márii prostredníctvom návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Záujemcovia o členstvo môžu kontaktovať koordinátorku skupín a kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily vo farnosti Pezinok, ktorá im poskytne podrobnejšie informácie. Po oboznámení so združením sa veriaci môžu prihlásiť do skupinky, ktorú bude navštevovať Panna Mária Zázračnej medaily prostredníctvom putovnej kaplnky v domácnostiach členov prihlásených v skupinke vždy na jeden týždeň približne dvakrát do roka.

Videoprezentácia vytvorená pri príležitosti posvätenia prvých putovných kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily vo farnosti Pezinok.

Kontakt

Koordinátorka skupín a kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily vo farnosti Pezinok, ktorá je v kontakte s centrom združenia: Eva Nevedelová.

 • Tel. č.: 0911 283 801
 • Email: eva.nevedelova@gmail.com

Pôvod združenia

Združenie Zázračnej medaily je živou a stálou spomienkou na zjavenia Nepoškvrnenej Panny Márie svätej Kataríne Labouré z roku 1830. Združenie vzniklo pre lepšie poznanie Panny Márie Zázračnej medaily a pre šírenie posolstva Zázračnej medaily ako katechézy dejín spásy. Samotní ľudia ju nazvali „zázračnou“ pre nespočetné milosti, ktoré prostredníctvom nej udeľoval Boh.

Pápežské schválenie

Na začiatku malo združenie iba miestny charakter. 8. júla 1909 pápež Pius X. uznal a schválil Združenie Zázračnej medaily aj s jeho cieľmi a štatútmi pre celú Cirkev v pápežskom liste Dilectus filius. Jeho vedenie zveril generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Združenie je jednou z vetiev vincentskej rodiny.

Sídlo združenia

Národné sídlo a centrum združenia je provinciálny dom sestier Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, adresa:

Oravská 10, 949 01  Nitra.

Charakter združenia

Združenie Zázračnej medaily je medzinárodné verejné združenie veriacich, do ktorého môžu patriť všetci, ktorí s úctou nosia Zázračnú medailu a podľa svojho životného stavu sa snažia rozvíjať kresťanský život prostredníctvom šírenia jej posolstva.

Združenie charakterizujú 3 znaky:

Cirkevný

 • Plnenie cieľov Združenia je spojené s poslaním Cirkvi.

Mariánsky

 • Združenie má korene v zjaveniach Panny Márie sv. Kataríne Labouré z roku 1830.

Vincentský

 • Združenie vzniklo v rámci rodiny sv. Vincenta de Paul a sv. Luizy de Marillac, ktorej charizmou je služba a evanjelizácia chudobných.

Znak združenia

Znakom Združenia Zázračnej medaily je medaila, ktorá je znázornená na obrázku. Je rovnaký vo všetkých krajinách. Hlavný sviatok združenia sa slávi 27. novembra – v deň zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily svätej Kataríne Labouré.

Ciele združenia

 • Nasledovať Ježiša Krista v sile Ducha Svätého podľa príkladu Panny Márie, pravej učeníčky.
 • Podporovať a šíriť úctu k Panne Márii prostredníctvom návštevy Panny Márie Zázračnej medaily a rozdávaním Zázračnej medaily.
 • Podporovať kresťanskú formáciu svojich členov, aby boli schopní šíriť učenie Cirkvi a posolstvo Zázračnej medaily vo svojom rodinnom a sociálnom prostredí a plniť zverené poslanie napodobňujúc Pannu Máriu ako vzor kresťanského života.
 • Rozvíjať v členoch ducha evanjeliovej lásky v službe chudobným a núdznym podľa charizmy sv. Vincenta de Paul.
 • Plnenie cieľov a prostriedkov združenia nie sú viazané pod hriechom. Záväzky a zasvätenie sa sú na úrovni dobrých predsavzatí.

Prostriedky

 • Nosiť s dôverou Zázračnú medailu ako znak prítomnosti Panny Márie v ich živote a ako vonkajší prejav prebývania pod jej materskou ochranou.
 • Podľa možností častejšie sa zúčastňovať na svätej omši, pravidelne prijímať sviatosť zmierenia.
 • Pravidelne čítať Božie slovo, praktizovať osobnú a spoločnú modlitbu, každodenne sa pomodliť aspoň jedno tajomstvo svätého ruženca. Zúčastňovať sa na pobožnostiach Novény k Panne Márie Zázračnej medaily alebo sa ju modliť súkromne.
 • Zúčastňovať sa na stretnutiach združenia, na duchovných cvičeniach a obnovách a príležitostných prednášok o Panne Márii.
 • Apoštolát evanjelizácie a služby je rôznorodý:
  • podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily,
  • šírenie Zázračnej medaily,
  • zapojenie Združenia do farskej pastorácie a aktivít k úžitku tých, ktorí žijú v telesnej alebo duchovnej biede

Členovia

Všeobecní členovia

 • Nosia s úctou a dôverou posvätenú Zázračnú medailu a často opakujú povzdych: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame,“ a tak upevňujú svoju vernosť.
 • Majú účasť na apoštoláte podomovej návšteve Panny Márie Zázračnej medaily a prijímajú kaplnku Panny Márie vo svojej domácnosti.

Aktívni členovia

 • Záujemca písomne, listom vyjadrí svoju túžbu aktívne patriť do združenia. Po ukončení polročnej formácie, ktorá sa zameriava na spoznávanie združenia a štatútov, je záujemca oficiálne, verejne prijatý do Združenia Zázračnej medaily.
 • Podieľajú sa na činnosti združenia, snažia sa plniť ciele združenia a ustanovenia vysvetlené v Štatútoch. Zúčastňujú sa na stretnutiach v miestnych, regionálnych centrách.
 • Majú právo hlasovať a voliť.

 Články a aktivity Združenia Zázračnej medaily v Pezinku

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov