Ciele a náplň

Cieľom združenia je podporovať aktivity zamerané na propagovanie a obnovu kultúrneho dedičstva, podporu kresťanských tradícií, ako aj ochranu prírodného dedičstva, a to formou pre:

a) kultúrne dedičstvo

 • prehlbovaním starostlivosti o kultúrne dedičstvo,
 • podporou realizácie projektov zameraných na ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva,
 • podporou a propagáciou okolitej prírody a kultúrnych pamiatok,
 • podporou a rozvojom rozširovania pôsobnosti umenia a hodnôt kultúrneho dedičstva,
 • zvyšovaním povedomia občanov so vzťahom k histórii a kultúrnemu dedičstvu,
 • podporou a rozvojom výskumu, archivníctva a publikačnej činnosti v oblasti kultúry,
 • podporou činnosti v oblasti uchovávania kultúrneho dedičstva,

b) kresťanstvo a kresťanské tradície

 • podporou a rozvojom občianskych aktivít na miestnej a regionálnej úrovni,
 • prezentáciou kresťanských tradícií pre širokú verejnosť,
 • formovaním osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami,
 • podporou vzdelávania detí, mládeže i dospelých,
 • vytváraním podmienok pre voľnočasové aktivity a celkovej telesnej i duševnej kondície,
 • podporou športových a pohybových aktivít osôb všetkých vekových kategórii,
 • uspokojenie záujmov a potrieb kresťanskej komunity, ale aj ostatnej verejnosti,

c) ochranu prírodného dedičstva

 • podporou a rozvojom ochrany životného prostredia,
 • podporou výsadby a ochrany drevín,
 • osvetou zameranou na šetrný prístup k životnému prostrediu,
 • vytváraním podmienok pre realizáciu projektov z oblasti ochrany životného prostredia,
 • vytváraním podmienok pre adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

a)  zabezpečovať prípravu a realizáciu projektov zameraných na ochranu, obnovu a záchranu kultúrneho i prírodného dedičstva (organizovaním dobrovoľníckych aktivít, brigád, koordináciou odborných činností, realizáciou prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a pod.),

b) zabezpečovať podmienky pre tradičné, vzdelávacie, výchovné, prezentačné a športové podujatia (školenia, kurzy, semináre, výlety, púte, súťaže a pod.),

c)   propagovať a prezentovať vlastnú činnosť,

d)  získavať finančné a iné prostriedky od fyzických a právnických osôb na podporu poslania združenia,