Ružencové bratstvo

RUŽENCOVÉ BRATSTVO

je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Ružencové bratstvo pri farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bolo založené v r. 1890.

Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich. Modlíme sa za obrátenie hriešnikov, , za našu farnosť, za dominikánsku rehoľu a za žiých i mŕtvych členov RB.

našej pezinskej farnosti sa členovia ružencových bratstiev stretávajú popoludní v prvú nedeľu v mesiaci. Na stretnutí prebieha výmena ružencových tajomstiev, spoločná modlitba sv.ruženca.Stretnutie má aj organizačný charakter.

Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky povinosti a práva vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

V Pezinku máme 10 kompletných ruží a jednu neúplnú, celkom 206 členov. V svätom ruženci máme 64 členov, vo večnom ruženci je 8 členov.

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

Ak členovi počas jeho členstva v RB už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú formu modlitby posvätného ruženca zo zostávajúcich dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z RB.

Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho osobnými záväzkami, to znamená, že ich musí plniť sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba.

Kontakt:

Jozef Féder, horliteľ pezinského ružencového spoločenstva, 0903471788, jozef.feder@gmail.com

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov