Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“

(KKC, 1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania je možné nájsť v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

 

Príprava dospievajúcich na birmovku

„Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)

V tomto roku (2021) začneme v našej farnosti prípravu na sviatosť birmovania akonáhle to umožnia protipandemické opatrenia. Prihlásiť sa môžu mladí vo veku od 8. ročníka ZŠ (resp. tercie na 8-ročnom gymnáziu) a starší.

Termín birmovky: podľa dohovoru s Arcibiskupským úradom v Bratislave. Príprava trvá 1,5 roka podľa účasti a pripravenosti birmovancov.

 

Príprava dospelých na birmovku

Dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť birmovania, môže sa pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst v príprave zvanej katechumenát. Príprava prebieha od Veľkej noci do ďalšej Veľkej noci.

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov