Centrum pre rodinu – Pezinok

2% pre Centrum pre rodinu

Centrum pre rodinu – Pezinok je spoločenstvo rodín hľadajúcich blízkosť Boha, ktoré je v službe Bohu a Cirkvi prostredníctvom mnohých aktivít vo farnosti, v meste Pezinok, jeho okolí, aj v Bratislavskej arcidiecéze. Je občianskym združením.

Buďte svätí, lebo ja som Svätý!“ 1Pt 1,16 – človek, ktorý sa stretol s Kristom, nemôže zostať  takým, aký je. Pozývam každého kresťana na nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom – hovorí sv.o. František v EG 3

Organizujeme podujatia, ktoré sú formačného charakteru, ktoré budujú duchovný ale aj spoločenský rozmer jednotlivca aj nášho spoločenstva – napr. život v malých spoločenstvách, duchovné obnovy,  modlitby chvál, rodinné tábory, krížové cesty, športové aktivity , … Hlavným formačným prvkom je život v malom spoločenstve. Tak, ako život prvých kresťanských spoločenstiev, aj ten náš sa snažíme, aby bol postavený na modlitbe, na Božom slove, na učení Cirkvi, slávení eucharistie a na účasti na bratskom (malom) spoločenstve. Sk 2

Spoločenstvo nemôže byť ťažkopádna štruktúra, ktorá je oddelená od ľudí alebo skupina vyvolených, ktorí sa starajú sami o seba. porov.EG 49

… keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami…“ Sk 1,8

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ Mk 16, 15  … nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno … a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca“ Flp2, 10-11 

Evanjelizácia pokrstených aj nepokrstených je druhou túžbou, ktorú realizujeme prostredníctvom mnohých aktivít, napr: Materské centrum MaMaTaTaJa, rodinné tábory, Dni rodiny, veľké stretká, sociálne a manželské poradenstvo, zbierky trvanlivých potravín, workshopy na stredných a základných školách v rámci tém „Výchova k manželstvu a rodičovstvu, výchova k láske, sexuálna výchova“, Sklad pomoci, predajné akcie detských potrieb a detského šatstva, svedectvá na misiách a pod…

MATERSKÉ CENTRUM  – ako súčasť Centra pre rodinu – Pezinok

Adresa prevádzky:
Budova Denného centra
Kollárová 1/A, Pezinok

Kontakt:

Andrea Bertová, Tel: 0904 608 420, Mail: mamatataja@pezinskerodiny.sk, príp. andrea.bertova@gmail.com

OSTATNÉ AKTIVITY Centra pre rodinu – Pezinok

Sídlo:
Farská 5
90201 Pezinok
IČO: 30848890
DIČ: 2021890255
Č.Ú.: SK08 0200 0000 0018 2118 9159

Kontakt:

Mgr. Martina Šipošová, štatutár, Tel: 0903668033, Mail: siposovam@pezinskerodiny.sk

Mgr. Martin Dulaj, zástupca štatutára, Tel: 0911225650, Mail: dulaj.martin@gmail.com

Mgr. Stanislava Dulajová, sociálna pomoc, Tel: 0911331534, Mail: pomoc@pezinskerodiny.sk

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov