Život kresťana je požehnaný sviatosťami, ktoré založil Ježiš Kristus. Sviatosti sa dotýkajú všetkých dôležitých momentov nášho života. Predpokladajú a posilňujú našu vieru, sú znakmi milostí, posväcujú celý náš život. Sviatosti znamenajú Boží záujem o mňa.

Sviatosti prijímame v spoločenstve Cirkvi, konkrétne v našej pezinskej farnosti, ktorá je súčasťou bratislavskej arcidiecézy.

Príprava k sviatostiam a ich realizácia sa má uskutočniť vo vlastnej farnosti veriaceho, teda v tej farnosti, v ktorej skutočne býva. V opačnom prípade je potrebný súhlas vlastného farára.

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. (KKC 1213) Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je …


Sviatosť pokánia

Sviatosť zmierenia

  „Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, …


Eucharistia

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka. (KKC 1324) Eucharistické slávenie svätej omše má ústredné miesto v živote našej farnosti.  …


Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia …


Sviatosť manželstva

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“  (KKC 1601) Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 1055-1165 Kódexu kánonického práva. O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte …


Kňazstvo

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát).  (KKC 1536) V súčasnosti sa v bratislavskom arcidiecéznom kňazskom seminári za našu farnosť na prijatie sviatosti …


Pomazanie chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)  Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby …