Život kresťana je požehnaný sviatosťami, ktoré založil Ježiš Kristus. Sviatosti sa dotýkajú všetkých dôležitých momentov nášho života. Predpokladajú a posilňujú našu vieru, sú znakmi milostí, posväcujú celý náš život. Sviatosti znamenajú Boží záujem o mňa.

Sviatosti prijímame v spoločenstve Cirkvi, konkrétne v našej pezinskej farnosti, ktorá je súčasťou bratislavskej arcidiecézy.

Príprava k sviatostiam a ich realizácia sa má uskutočniť vo vlastnej farnosti veriaceho, teda v tej farnosti, v ktorej skutočne býva. V opačnom prípade je potrebný súhlas vlastného farára.

SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia

  V čase pandémie šírenia Koronavírusu je obmedzené aj osobné vysluhovanie tejto sviatosti. Súčasná doba kladie väčší dôraz na prevenciu aj v duchovnej oblasti, aby sme vytrvali v Božej milosti a využili všetky mimosviatostné prostriedky na zachovanie a posilnenie milosti posväcujúcej. Treba si pravidelne spytovať svedomie, vzbudzovať ľútosť a chrániť sa hriechu. Ak zavádzame bezpečnostné opatrenia, aby sa COVID-19 nešíril, treba …


Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Krst je základom kresťanského života, je bránou do Cirkvi a otvára prístup k ostatným sviatostiam. Je odpoveďou človeka na Božie volanie, preto človek musí povedať svoje slobodné „áno“. V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia. Krst dieťaťa Krst detí predpokladá, že kresťanskí rodičia budú pokrstené dieťa uvádzať do viery a kresťanského …