Máriina légia

Mariina Legia Pezinok

Máriina légia je modlitbové a apoštolské spoločenstvo katolíckych laikov. Vo farnosti Pezinok pôsobí už 29 rokov.

Máriina légia vznikla 7.septembra 1921 v Dubline v Írsku, kde má dodnes svoje centrum. Zakladateľ, Boží sluha Frank Duff, vychádzal z diela svätého Ľudovíta Mária Grigniona z Montfortu:  „O pravej úcte k Panne Márii“.

Légia je zastúpená takmer v každej krajine, má viac ako tri milióny aktívnych členov a viacnásobný počet pomocných – modliacich sa členov.

Naše prezídium Matky Božej milosti v Pezinku má v súčasnosti 10 aktívnych členov a 155 pomocných, modliacich sa členov.

Cieľom légie je prehlbovanie náboženského života, posväcovanie vlastných členov a duchovný rast vo farnosti. Légia slúži cirkvi a pod cirkevným vedením v jej trvalom boji o spásu sveta proti temným silám zla. Mnohí legionári sa zasväcujú Pánu Ježišovi rukami Panny Márie v úkone tzv.  „úplného odovzdania“ (totus tuus), ktoré bolo aj heslom pontifikátu svätého Otca Jána Pavla II.

Pomocným – modliacim sa členom  môže byť každý kresťan katolík, bez ohľadu na vek, ktorý sa pripája k Légii tak, že preberá službu modlitby na jej úmysel. Denne sa modlí päť desiatkov posvätného ruženca a modlitbu legionára – Tesseru. 


Fotografie zachytávajúce činnosť Mariinej légie za posledné roky.


Aktívnym členom môže byť každý kresťan katolík, ktorý verne praktizuje svoje náboženstvo a má túžbu plniť svoju úlohu v apoštoláte katolíckej cirkvi. Zloženiu sľubu aktívneho legionára predchádza 3 mesačné skúšobné obdobie. Sľub aktívneho legionára sa koná za účasti  pána farára , ktorý udelí legionárovi osobitné požehnanie.  Aktívny člen sa pravidelne raz týždenne zúčastňuje na stretnutí prezídia, vykonáva týždenne  apoštolát v dĺžke 2 hodiny a denne sa modlí sa modlitby z Tessery.

100 rokov založenia Máriinej légie je čas modlitby a práce pre našich blížnych. Čas odovzdania sa do rúk Matky Božej. Pod jej vedením pomáhať tam, kde sme poslaní. Do rodín, do zariadení pre starých a chorých ľudí, do nemocníc a všade tam, kde modlitba, povzbudenie, slová nádeje a pochopenia pomáhajú niesť kríž.

Stretnutie prezídia spoločenstva sa koná v priestoroch fary, pravidelne v utorok o 16,00 hod. v letnom období alebo o 15,00 hod. v zimnom období.

Srdečne pozývame každého kresťana katolíka, ktorý má lásku k Panne Márii a túžbu byť tu aj pre iných ľudí, aby medzi nás prišiel a mohol tak pri spoločnej modlitbe a apoštoláte skúmať, či práve on nemá povolanie pre túto náročnú, ale krásnu službu.

Ďalšie informácie, modlitbu Tessery, môžete získať počas stretnutí prezídia, alebo pri osobnom rozhovore s členmi prezídia.

Každý prvý pondelok v mesiaci pri večernej svätej omši vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie ďakujeme Pánu Bohu za všetky udelené milosti a vyprosujeme požehnanie pre všetkých pomocných a aktívnych členov a pre činnosť Légie. Zomrelým členom vyprosujeme večnú blaženosť v spoločenstve svätých.  Na tieto sväté omše vás všetkých srdečne pozývame.  

Prezídium Máriinej légie
Matky Božej milosti, Pezinok

Kontakt:

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov