Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Krst je základom kresťanského života, je bránou do Cirkvi a otvára prístup k ostatným sviatostiam. Je odpoveďou človeka na Božie volanie, preto človek musí povedať svoje slobodné „áno“. V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia.


Krst dieťaťa

Krst detí predpokladá, že kresťanskí rodičia budú pokrstené dieťa uvádzať do viery a kresťanského života. Tak ako sa každý človek rodí so schopnosťou rozprávať, čo sa však musí naučiť, tak sa každý človek rodí i so schopnosťou veriť, musí sa však viere učiť. Krst však nemožno nikomu nanútiť. Ak bol niekto pokrstený ako malé dieťa, musí svoj krst neskôr „ratifikovať‘ vlastným životom – to znamená, že musí k nemu povedať z vlastnej vôle svoje „áno“, aby mohol začať prinášať ovocie.

Pre krst detí sa vyžaduje súhlas aspoň jedného z rodičov a opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve.

• Krst dieťaťa sa nahlasuje v kancelárii farského úradu počas úradných hodín

• Nahlásiť krst môže len rodič dieťaťa alebo zákonný zástupca. Prosíme, neposielajte krst vybavovať starých rodičov, krstných rodičov, ani nikoho iného.

• Pri nahlásení krstu vyplníme krstný lístok a dohodneme si informácie ohľadom termínu prípravy na krst a samotného krstu.

• Kňaz môže pokrstiť len dieťa, ktoré patrí do jeho farnosti. Ak rodičia reálne nebývajú minimálne 3 mesiace v Pezinku, na Cajle, či vo Vinosadoch (nezaujíma nás trvalý ani prechodný pobyt), je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „licenciu ku krstu“ z farnosti v ktorej skutočne bývajú.

• Rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku.

Krstíme vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu.

Pred krstom odporúčame rodičom (ak sú sviatostne sobášení) aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia (vyspovedať sa).

Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.


Krst staršieho dieťaťa

Ak dieťa už chodí do školy, je potrebné, aby pred krstom navštevovalo aspoň dva roky hodiny náboženskej výchovy. O krst požiadajú rodičia na fare a informujú aj katechétu.

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na stretnutí s rodičmi prvoprijímajúcich detí.


Krst dospelého

Dospelý človek môže byť pokrstený jedine na základe osobného rozhodnutia. Pre krst dospelého sa vyžaduje, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote.

• Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na fare, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie.

Prípravné stretnutia katechumenov začínajú väčšinou v septembri.

Dospelý, ktorý je krstený, má hneď po krste, ak neprekáža vážny dôvod, prijať birmovanie a Prvé sväté prijímanie.


Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kánonickéh práva kán. 874

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; z toho vyplýva aj to, že:
    a.) ak je slobodný (-á), nesmie žiť v žiadnom mimomanželskom zväzku
    b.) ak je sobášený (-á), musí to byť sviatostný sobáš – nekatolícky sobáš nestačí
    c.) rozvedený (-á) len vtedy, ak má od biskupa vybavené Povolenie manželského odlúčenia

4. aby nebol postihnutý nijakým cirkevným trestom

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Nie je v kompetencii farára ani kaplána robiť z uvedených podmienok výnimku, preto Vás prosíme, nežiadajte od nás, aby sme ako krstného rodiča prijali niekoho, kto tieto podmienky nespĺňa. Vďaka za pochopenie.


Plán  krstov  a krstnej  prípravy:

v letných mesiacoch júl – august krstíme v sobotu dopoludnia o 10:00 h.

krsty                                                                                           krstná  náuka

farský kostol / nedeľa o 11:30 h.                                 fara / sobota o 11:00 h.

5. január                                                                                      11. január

12. január

19. január                                                                                    25. január

26. január

2. február                                                                                     8. február

9. február

16. február                                                                                   22. február

23. február

1. marec                                                                                        7. marec

8. marec

Z dôvodu preventívnych opatrení na ochranu zdravia pred koronavírusom krstné náuky  a vysluhovanie sviatosti krstu dočasne pozastavené.

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov