Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Krst je základom kresťanského života, je bránou do Cirkvi a otvára prístup k ostatným sviatostiam. Je odpoveďou človeka na Božie volanie, preto človek musí povedať svoje slobodné „áno“. V prípade krstu malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia.


Krst dieťaťa

Krst detí predpokladá, že kresťanskí rodičia budú pokrstené dieťa uvádzať do viery a kresťanského života. Tak ako sa každý človek rodí so schopnosťou rozprávať, čo sa však musí naučiť, tak sa každý človek rodí i so schopnosťou veriť, musí sa však viere učiť. Krst však nemožno nikomu nanútiť. Ak bol niekto pokrstený ako malé dieťa, musí svoj krst neskôr „ratifikovať‘ vlastným životom – to znamená, že musí k nemu povedať z vlastnej vôle svoje „áno“, aby mohol začať prinášať ovocie.

Pre krst detí sa vyžaduje súhlas aspoň jedného z rodičov a opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v katolíckom náboženstve.

• Krst dieťaťa sa nahlasuje v kancelárii farského úradu počas úradných hodín

• Nahlásiť krst môže len rodič dieťaťa alebo zákonný zástupca. Prosíme, neposielajte krst vybavovať starých rodičov, krstných rodičov, ani nikoho iného.

• Pri nahlásení krstu vyplníme krstný lístok a dohodneme si informácie ohľadom termínu prípravy na krst a samotného krstu.

• Kňaz môže pokrstiť len dieťa, ktoré patrí do jeho farnosti. Ak rodičia reálne nebývajú minimálne 3 mesiace v Pezinku, na Cajle, či vo Vinosadoch (nezaujíma nás trvalý ani prechodný pobyt), je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „licenciu ku krstu“ z farnosti v ktorej skutočne bývajú.

• Rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku.

Krstíme vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu.

Pred krstom odporúčame rodičom (ak sú sviatostne sobášení) aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia (vyspovedať sa).

Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.


Krst staršieho dieťaťa

Ak dieťa už chodí do školy, je potrebné, aby pred krstom navštevovalo aspoň dva roky hodiny náboženskej výchovy. O krst požiadajú rodičia na fare a informujú aj katechétu.

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na stretnutí s rodičmi prvoprijímajúcich detí.


Krst dospelého

Dospelý človek môže byť pokrstený jedine na základe osobného rozhodnutia. Pre krst dospelého sa vyžaduje, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote.

• Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na fare, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie.

Prípravné stretnutia katechumenov začínajú väčšinou v septembri.

Dospelý, ktorý je krstený, má hneď po krste, ak neprekáža vážny dôvod, prijať birmovanie a Prvé sväté prijímanie.


Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kánonickéh práva kán. 874

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; z toho vyplýva aj to, že:
    a.) ak je slobodný (-á), nesmie žiť v žiadnom mimomanželskom zväzku
    b.) ak je sobášený (-á), musí to byť sviatostný sobáš – nekatolícky sobáš nestačí
    c.) rozvedený (-á) len vtedy, ak má od biskupa vybavené Povolenie manželského odlúčenia

4. aby nebol postihnutý nijakým cirkevným trestom

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Nie je v kompetencii farára ani kaplána robiť z uvedených podmienok výnimku, preto Vás prosíme, nežiadajte od nás, aby sme ako krstného rodiča prijali niekoho, kto tieto podmienky nespĺňa. Vďaka za pochopenie.


Plán  krstov  a krstnej  prípravy:

v letných mesiacoch júl – august krstíme v sobotu dopoludnia o 10:00 h.

krsty                                                                                           krstná  náuka

farský kostol / nedeľa o 11:30 h.                                 fara / sobota o 11:00 h.

5. január                                                                                      11. január

12. január

19. január                                                                                    25. január

26. január

2. február                                                                                     8. február

9. február

16. február                                                                                   22. január

23. február

1. marec                                                                                        7. marec

8. marec

15. marec                                                                                      21. marec

22. marec

29. marec

 

Novinky z farnosti

Prihláste sa k odberu noviniek z našej farnosti

Prihlasujem...

Boli ste úspešne prihlásený k odberu farských noviniek!

ochrana osobných údajov